Jdi na obsah Jdi na menu
 


Auto-moto

Co se stane, když odpojíme konektor v motoru od Lambda sondy?
Bude motor schopen provozu ? 
Jak moc bude kouřit a mít nepravidelný chod motoru?
To vše ve videu.
Kouří auto při závadě Lambda sondy ?
Smoking is unknowable ..!

What happens when we disconnect the Lambda probe's engine connector?
Will the engine be operational?
How much will it smoke and have an irregular motor run?
All in the video.
Does the car smoke at a Lambda probe failure?

Manuální diagnostika Lambda Sondy.
Lambda Sonda Manual Diagnostics.

Předvedu co se stane, když odpojíme konektor od Lambda sondy.
I'll show what happens when we disconnect the Lambda probe connector.

Musím položit kameru: jednou rukou to neodpojím !
I have to put the camera: I will not disconnect it with one hand!

Konektor odpojen od Lambda sondy.
The connector is disconnected from the Lambda probe.


Nyní nastartuji a posoudíme co se bude s motorem dít.
Now I start and we will assess what will happen to the engine.

Je patrné, že ECU chybu odpojené Lambda sondy neregistruje. 
It is obvious that the ECU error of the disconnected Lambda probe does not register.

Motor je poměr studený a otáčky motoru jsou v normě.
The engine is a cold ratio and the engine's birds are in the standard.

Otáčky motoru registruji o něco vyšší. Je to vlivem bohatší směsi benzínu.
The engine speed is slightly higher. This is due to a richer mixture of gasoline.

Vypnu rádio, nebo mě YouTube napadne pro autorská práva!
I will turn off the radio or YouTube will invite me for copyright!

Kontrola výfukových zplodiny.
Exhaust gas control.

Kouřivost nepoznatelná..!
Smoking is unknowable ..!

Jen je více cítit benzín ve spodinách, ale mám studené auto.
Je to známka bohatosti směsi benzínu.
Just feel more gas in the bottom but I have a cold car.
This is a sign of the richness of the gasoline mixture.

Motor běží v pohodě a nemám pocit, že by se s autem nedalo někam dojet!
The engine is running smoothly and I do not feel like I can get somewhere with the car!

Přidáme více plynu zjišťuji, že mám bohatší směs benzínu:
trochu to střílí do výfuku, ale je to v normě ! 
We add more gas to find that I have a richer blend of gasoline:
A bit it shoots into the exhaust, but it's normal!

Je trochu cítit benzin, ale není to kritický problém.
It's a little bit like a gasoline, but it's not a critical issue.

Neměl bych strach někam se s autem vydat. 
I would not be afraid to go somewhere with the car.
-------------------------------------------------------
##
Po 5 minutách uložení videa mi YouTube sděluje: Supraphon
u vašeho videa se mohou zobrazovat reklamy.
Ve vašem videu byl nalezen obsah chráněný autorskými právy.
Nárokující strana povoluje používání svého obsahu ve vašem 
videu YouTube.
 U videa se však mohou zobrazovat reklamy.
A rádio jsem vypnul - to je co ?
------------------------
##

After 5 minutes of saving my video, YouTube tells me: Supraphon
Your ads may appear on your video.
Your copyrighted content has been found in your video.
The claiming party allows you to use your content in yours
YouTube video.
However, videos may appear for a video.
And I turned the radio off - is that what?

------------------------

Problém z ABS, čidlo nebo stará zavzdušněna kapalina. jak to zjistit ?
Nissan Primera P11 - 1998 / 1597 /  74 KW.

Problem from ABS, sensor or old aerated liquid. How to find out ?
Problém z ABS, čidlo nebo stará zavzdušněna kapalina. jak to zjistit ?

The demonstration principle will ensure that ABS will be in operation for some time.
Princip ukázky vám zajistí, že ABS bude i nějakou dobu v provozu.

ABS: Manual Diagnostics ABS
ABS: Ruční diagnostika ABS

ABS is reportedly starting to work from 15 km / h.
ABS údajně začíná pracovat až od 15 km / h.

I drive the car to 40 to 60 km / h.
Rozjedu auto tak na 40 až 60 Km / h.

When the speed is reached, the brake pedal is depressed. I do not set and turn the ignition off: 1. 
Turn on the ignition and still hold the brake pedal until I feel the ABS kick.
Po dosažení rychlosti sešlápnu brzdový pedál. Nevyřazuji a vypnu zapalování do polohy: 1. 
 Zapnu zapalování a stále držím brzdový pedál dokud neucítím nakopnutí ABS.

The ABS kicks, taps the pedal and the ABS light goes off.
 ABS kopne, škubne do pedálu a kontrolka ABS s vypne.
The ABS is restarted and the discovery is: the brake system circuit and / or the old fluid are aerated.
ABS je opět v provozu a zjištění je: zavzdušněn okruh systému brzd a nebo stará kapalina.

-----------------------------------

Nissan remote control key coding.
Kódování dálkového ovládání Nissan.

Musíš mít nabitou baterii v autě na provozní napětí, pokud není tak to poznáš, že při otvírání auta ovladačem jdou motůrky pomalu: jako by vázly, a často se podaří auto otevřít až s nějakých 5 metrů. Napětí na baterce by mělo být kolem 13 až 14 voltů naprázdno - jalové napětí.  Pokud je jen 12 V,  je baterka zralá na nabíječku.

Video jsem udělal, ale doba vynulování ovladače je delší, než jsem předpokládal.Klikou můžeš několikrát ručně otevřít a zavřít, ale polohu nastav na: zavřeno.S klíčem ve spínací skřínce se ti povede jen jednou odemknout, a to jen po na-kódování.
Pak už jde odemknou a zamknou až po vytažení klíče.
---------------------------------------
You have to have a charged battery in the car for operating voltage, unless you know that when you open the car with the driver, the motors are going slowly: as if they were hanging, and often they can open the car up to some 5 meters. The battery voltage should be around 13 to 14 volts idle - reactive voltage. If there is only 12 V, the battery is ripe on the charger.

I did the video, but the reset time is longer than I expected. You can manually open and close the key manually several times, but the position is set to: closed. The key in the ignition key will only be unlocked once after the encoding.
They will then unlock and lock until the key is removed.

------------------------------

Primera P11 - chyba 43 : 
( Throttle Position Sensor ) Snímač polohy škrtící klapky

Self-diagnosis of the ECU.
Autodiagnostika ECU.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář